Appendix D

NAMES THAT CONTAIN PARTS OF THE TETRAGRAMMATON

I. Names found in the Old Testament (in English):

Abijah

Hashabiah

Jehoaddin

Joiarib

Pekahiah

Adaiah

Hezekiah

Jehoahaz

Jokim

Pelaiah

Adonijah

Hilkiah

Jehoash

Jonadab

Pelaliah

Ahaziah

Hizkiah

Jehohanan

Jonathan

Pelatiah

Ahijah

Hodaviah

Jehoiachin

Jorai

Pethahiah

Ahiah

Hodiah

Jehoiakim

Joram

Raamiah

Amariah

Ibneiah

Jehoiarib

Joseph

Ramiah

Amasiah

Ibnijah

Jehonadab

Joshah

Reaiah

Anthothijah

Igdaliah

Jehonathan

Joshaphat

Reelaiah

Asaiah

Imri

Jehoram

Joshaviah

Rehabiah

Athaiah

Iphdeiah

Jehoshabeath

Joshibiah

Remaliah

Athaliah

Irijah

Jehoshaphat

Joshua

Rephaiah

Athlai

Isaiah

Jehosheba

Josiah

Semachiah

Azaliah

Ishmaiah

Jehoshua

Josiphiah

Seraiah

Azaniah

Ismachiah

Jehozabad

Jotham

Sheariah

Azariah

Ithai

Jehu

Jozabad

Shebaniah

Azaziah

Ittai

Jehucal

Jozacar

Shecaniah

Bakbukiah

Izrahiah

Jekamiah

Jozadak

Shelemiah

Bedeiah

Izziah

Jephunneh

Jucal

Shemaiah

Benaiah

Jaareshiah

Jeremiah

Kelaiah

Shemariah

Beraiah

Jaazaniah

Jeriah

Kushaiah

Shephatiah

Berechiah

Jaaziah

Jeribai

Maadiah

Sherebiah

Bithiah

Jahdai

Jerijah

Maasai

Shimei

Biziothiah

Jahmai

Jeshaiah

Maaseiah

Sithri

Bukki

Jahzeiah

Jeshohaiah

Maaziah

Sodi

Bukkiah

Janai

Jeshua

Malchiah

Tebaliah

Chenaniah

Japhlet

Jezaniah

Malchijah

Tob-anonijah

Conaniah

Jarib

Joab

Mattaniah

Tobiah

Coniah

Jeberechiah

Joah

Mattithiah

Tobijah

Delaiah

Jecoliah

Joahaz

Melatiah

Urijah

Elijah

Jeconiah

Joash

Meraiah

Uthai

Gemariah

Jedaiah

Jochebed

Meshelemiah

Uzzi

Habaiah

Jedidiah

Joed

Micaiah

Uzzia

Habazziniah

Jehdeiah

Joel

Mikneiah

Uzziah

Hacaliah

Jehiah

Joezer

Neariah

Zebadiah

Haggiah

Jehizkiah

Johanan

Nehemiah

Zechariah

Harhaiah

Jehoaddah

Joiada

Odadiah

Zedekiah

Hasadiah

Jehoaddan

Joiakim

Pedaiah

Zephaniah

                                       

II. Names found in the New Testament (in English):

Abijah

Isaiah

Joanna

Joseph

Matthew

Ananias

Jason

John

Joses

Matthias

Barachias

Jehosaphat

Jorim

Joshua

Zechariah

Bar-jesus

Jeremiah

(or Jorum)

Josiah

(or Zacharias)

Elijah

Jesus

Josech

Joatham

 

Heli

Johanan

(or Josek)

Mattathias

 
                               
[Home] [Introduction] [Study] [Download] [Feedback]

(c) Kurt M. Niedenfuehr 2001 - All Rights Reserved